Doctor finance logo

ניתוח פונדמנטלי של חברה

Fundamental Analysis
ניתוח פונדמנטלי מסייע רבות בקבלת החלטות השקעה

ניתוח פונדמנטלי של חברה הוא ניתוח עסקי הבודק את מצבה הכלכלי והפיננסי, את יתרונה התחרותי, הניהול שלה והשוק בו החברה פועלת. ניתוח פונדמנטלי ניתן לעשות גם על מטבעות, ענפים, כלכלות וסוגי ניירות ערך רבים אך בסקירה זו נשים דגש על שימוש בניתוח הפונדמנטלי על מנת לבחון כדאיות השקעה במניה של חברה ציבורית.

מהו ניתוח פונדמנטלי
ניתוח פונדמנטלי הוא ניתוח כמותי ואיכותי של חברה. הניתוח הכמותי בוחן נתונים מספריים עסקיים הניתנים למדידה. מטרתו היא לבדוק את שווי החברה, להעריך מה יהיה שוויה העתידי ולבחון האם תהיה עליה או ירידה במחיר המניה. על מנת להעריך את ביצועיה ורווחיה של החברה בעתיד הניתוח הפונדמנטלי נעזר בעיקר בדוחותיה הכספיים של החברה והוא בוחן את הכנסות והוצאות החברה, הנכסים וההתחייבויות שלה, סיכון האשראי שלה, מכפילים שונים ועוד סעיפים ויחסים המעידים על מצבה העסקי של החברה.
במהלך הניתוח הכמותי נשאלות שאלות כגון האם החברה רווחית? האם ההכנסות שלה צומחות? האם יכולותיה התחרותיות גבוהות? האם היא תצליח לשלם את כל התחייבויותיה הן הקצרות והן הארוכות? מהו מחיר ההון של החברה?
תפקידו של הניתוח האיכותי הוא לבחון נושאים לא כמותיים כמו יכולת ניהולה של הפירמה, תהליך קבלת ההחלטות בה ובחינת המודל העסקי שלה.
מובן שיש עוד שאלות רבות שצריכות להישאל במהלך ניתוח זה אך כולם מתרכזות לשאלה אחת קצרה והיא “האם מנית החברה אטרקטיבית להשקעה?

האם מחיר המניה אטרקטיבי?
לרוב התהליך מתחיל בניתוח יחסים פיננסים כגון יחסי איתנות פיננסית ומבנה הון, יחסי רווחיות, יחסי נזילות ויחסי יעילות תפעולית. בודקים האם החברה חילקה דיבידנד ואם כן אז באיזה שיעור, האם היא גייסה הלוואות, האם היא רכשה או מכרה נכסים ולשם מה ביצעה זאת.
על מנת לקבוע האם מחיר המניה אטרקטיבי להשקעה צריך להעריך את שוויה של החברה. תהליך זה נקרא הערכת שווי חברה. השיטות המקובלות ביותר להעריך שווי חברה הם:
א. שיטת השווי הנכסי- השיטה מבוססת על הנכסים פחות ההתחייבויות, כלומר על הנכסים נטו לפי מאזן החברה. במידת הצורך נעזרים בשמאי.
ב. שיטת המכפילים- המכפיל השימושי ביותר הוא היחס בין מחיר המניה בבורסה לבין הרווח הנקי למניה והוא נקרא מכפיל רווח. לרוב רצוי להשוות את מכפיל הרווח למכפיל המקובל בענף בו החברה פועלת.
ג. שיטת שווי שוק- מאחר ומחיר המניה בבורסה מייצג עסקה בין מוכר מרצון וקונה מרצון, שווי השוק של החברה בבורסה לפי שיטה זו משקף את ערך החברה. שווי השוק הוא הכפלת מחיר המניה במספר המניות של החברה.
ד. שיטת היוון תזרימי מזומנים (DCF)- זוהי השיטה הנכונה ביותר מבחינה כלכלית אך גם המורכבת ביותר. היא מבוססת על היוון תזרימי המזומנים התפעוליים הנקיים של החברה בעתיד לפי רמת הסיכון של החברה. כך מתקבל שווי פעילות החברה, לשווי זה מוסיפים את שווי השוק של נכסיה הלא תפעוליים של החברה ומפחיתים את שווי השוק של התחייבויותיה הלא תפעוליות.
ישנם שתי בעיות בקבלת החלטה לגבי אטרקטיביות המניה על סמך ניתוחים אלו- בראשית קשה לדעת האם הערכת השווי וההנחות שבוצעה בה נכונות ואם כן כמה זמן ייקח עד ששוק ההון ישקף את השווי אליו הגענו.

חשיבות הניתוח הפונדמנטלי
לסיכום, למרות שהניתוח מתבצע על נתונים היסטוריים הוא נועד לחזות את תוצאותיה העתידיות של החברה וזאת בעיקר בעזרת דוחותיה הכספיים. בהנחה ששוק ההון הוא אכן שוק משוקלל וכי בטווח הארוך מחיר המניה בבורסה משקף את שוויה הכלכלי של החברה אין ספק כי תהליך הניתוח הפונדמנטלי הוא הכרחי לשם קבלת החלטות בשוק ההון.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!