Doctor finance logo

מימון חברות

מימון הפירמה
מבוא ומושגים במימון

אחת המטרות החשובות של הפירמה היא מקסום הרווחים של בעלי המניות. העיקרון החשבונאי הכי חשוב לפירמה הוא “העסק החי” (Going Concern). לצורך ייצור רווחים ושמירה על עקרון העסק החי, החברה צריכה להשקיע בהווה (לוותר על מקורות בהווה) ולקבל את פיצוי על ההשקעה בעתיד. הפירמה כמובן, תמיד תשאף להשקיע סכום כסף מסוים ולקבל בעתיד תמורה גבוהה יותר.
למה מגיע לפירמה סכום עתידי גבוה יותר?
1.    כפיצוי על חלוף הזמן בו היא דחתה צריכה של אותם משאבים.
2.    כפיצוי על סיכון.
3.    פריון מוצרים כלכליים ועלות אלטרנטיבית.

מושגים במימון
1.    ריבית- בשוק הון משוכלל מניחים כי הריבית ללווים שווה למלווים.
2.    תשואה- שיעור השינוי בשווי ההשקעה. תשואה יכולה לקבל ערכים שליליים עבור השקעה מפסידה או ערכים חיוביים עבור השקעה מרוויחה.
3.    מחיר ההון- משקף את העלות של מקורות ההשקעה של הפירמה. מקורות אלה יכולים להיות אג”ח, הלוואה מהבנק, מניות וכו’. לכל מקור כזה יש עלות אלטרנטיבית של המזומן הנדרש.
4.     היוון- תהליך העברת זרמי מזומנים עתידיים לערכם הנוכחי.
5.     ארביטראז’- ארביטראז’ הוא פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר הניתן לניצול למטרת רווח. עסקת ארביטראז’ בסיסית היא רכישת נכס בשוק שבו מחירו זול יותר ומכירתו בשוק אחר במחיר גבוה יותר. עסקת ארביטראז’ מורכבות יותר יכולה לכלול פעולות קנייה ומכירה של נכסים רבים במספר רב של שווקים, המתקזזות זו עם זו ומותירות רווח למשקיע.

הנחות
1.    אינפורמציה- אין מגבלה בהשגת מידע, אם צפוי שינוי מסוים, אז שינוי זה ידוע מראש.
2.    העדר אי-ודאות: זרמי המזומנים צפויים וידועים מראש מבחינת המועד והסכום.
3.    רמת הסיכון מגולמת בשער ההיוון או מחיר ההון.

ערך עתידי (FV – Future Value)
ערך עתידי של השקעה הוא השווי הכספי של ההשקעה בסוף תקופה שהוגדרה מראש. התקופה יכולה להיות יום, חודש, רבעון שנה וכו’.
נחלק את הערך העתידי לשני סוגים: ערך עתידי הנובע מהפקדה חד פעמית וערך עתידי הנובע מסדרה של הפקדות.

ערך עתידי הנובע מהפקדה חד פעמית                                                                                                                                                                                      נשתמש בנוסחא:  FV=CF(1+r)^t.                                                                                                                                                 דוגמא: משקיע סגר 1000 ש”ח בפיקדון לשנה בבנק. הבנק מעניק ריבית של 10% לשנה. מה השווי הכספי בתום השנה?                 פתרון: נציב בנוסחא ונגיע לפתרון.  FV=1000(1+0.1)^1=1100.                                                                                                       אם יש שינוי בריבית במהלך התקופה נצטרך להפריד בין התקופות לפי תקופת צבירת הריבית.

בהמשך נלמד לחשב ערך עתידי הנובע מסדרה קבועה של הפקדות הן בתחילת תקופה והן בסוף תקופה בצירוף דוגמאות.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!