Doctor finance logo

מדדים מובילים בבורסה הישראלית

מדדים מובילים בבורסה הישראלית
מדדים מובילים בבורסה הישראלית

על מנת להשקיע בתעודות הסל ובקרנות הנאמנות צריך להכיר היטב את המדדים השונים ולהתאים בין העדפת המשקיע והמחזוריות בשוק ההון לבין המדדים השונים

מדדי מניות לפי שווי שוק
מדד ת”א 25- המדד הכולל את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. משקל כל מניה במדד נקבע על פי שווי השוק היחסי שלה לעומת שווי השוק של 25 המניות המרכיבות את המדד עד למגבלה של 9.5% למניה.
המדד נקרא גם מדד המעו”ף והוא מהווה את נכס הבסיס למסחר באופציות ובחוזים עתידיים בבורסה בתל אביב.
מדד ת”א 100- המדד כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר כולל מדד ת”א 25, כלומר, המדד כולל את מדד המעו”ף ועוד 75 המניות הבאות לפי שווי השוק שלהן.
מדד ת”א 75- כולל את 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שאינן נכללות במדד ת”א 25.
מדד יתר 50- המדד כולל את 50 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה שאינן מניות מהמדד ת”א 100. המדד החליף בשנת 2007 את המדד יתר 30.
מדד יתר ת”א- כולל את כל המניות שאינן נכללות במדד ת”א 100. המדד הושק בשנת 2002 בשם יתר 150, לאחר מכן החליף אותו בשנת 2007 מדד היתר 120 ומאמצע 2010 הוא מכונה שמו הנוכחי- מדד יתר ת”א.

מדדי מניות ענפיים
מדד ת”א בנקים- המדד כולל את חמש המניות של הבנקים בעלי שווי השוק הגבוה ביותר. שלא כמו על רוב המדדים עליהם נסחרים בעיקר קרנות נאמנות ותעודות סל על מדד ת”א בנקים נסחרים גם אופציות וחוזים עתידיים.
מדד תל-טק 15- המדד כולל את 15 מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.
מדד נדל”ן 15- כולל את 15 מניות הנדל”ן הגדולות ביותר.
מדד הביומד- המדד כולל מניות של חברות מתחום הביומד הכלולות במאגר המניות.
מדד ת”א פיננסים- מדד הפיננסים החליף את מדד פיננסים 15 בשנת 2010 והוא כולל מניות של חברות מתחום הבנקאות, הביטוח, ובתי ההשקעות.
מדדים מיוחדים- מדד מעלה שהושק בשנת 2005 וכולל מניות של חברות המדורגות על ידי ארגון “מעלה” לאחריות תאגידית ומעורבות חברתית בישראל. מדד תל-דיב 20 שהושק בשנת 2006 והוא מורכב מ-20 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר.
מדדים ענפיים נוספים- חיפושי גז ונפט, מסחר ושירותים, השקעה ואחזקות, תעשיה ועוד.

מדדי איגרות חוב
מדדי האג”ח הם רבים ומגוונים ומתחלקים בין מדדי אג”ח כללי, מדדי אג”ח קונצרני (חברות) ומדדי אג”ח מדינה. כמו כן ניתן לסווגם לפי סוג ההצמדה, הריבית והמח”מ של איגרת החוב.
בסקירה  זו נפרט על מדדי האג”ח המרכזיים שבשוק ההון הישראלי.
מדד אג”ח כללי- המדד כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות הנסחרות בבורסה בתל אביב. משקל כל אג”ח במדד היא לפי שווי השוק שלה.
אג”ח צמודות מדד- נקרא גם מדד אג”ח מדדיות והוא כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן.
תל בונד 20- המדד כולל את 20 אגרות החוב הקונצרניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והם צמודות למדד ובריבית קבועה. למדד תנאי סף לכניסה שהם בין היתר דירוג האג”ח, שווי השוק, הסחירות ועוד. מדדים דומים למדד זה הם מדד התל בונד 40 והתל בונד 60.
תל בונד שקלי- המדד הושק בסוף 2009 וכולל את האיגרות הקונצרניות שאינן צמודות למדד בריבית קבועה.
מדד אג”ח ממשלתיות- המדד כולל את כל אגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
מדד המק”מ (מלווה קצר מועד)- המדד כולל את כל המק”מים הנסחרים בבורסה.

הרכבי המדדים שזקוקים לעדכונים מתעדכנים פעמיים בשנה וזאת מכיוון ששווי השוק של ניירות הערך משתנה.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!