Doctor finance logo

חברי הבורסה והשחקנים בשוק ההון הישראלי

חברי הבורסה והשחקנים בשוק ההון

שחקנים שהם חברי בורסה
“חברי הבורסה” הם בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות המעבירים פקודות קנייה ומכירה של ניירות ערך לבורסה עבור לקוחותיהם. המסחר מתבצע בין חברי הבורסה השונים והם למעשה מתפקדים כצינור להעברת פקודות המסחר.
בבורסה באחד העם ישנם כיום 12 בנקים ישראלים שהם חברי בורסה (כולל בנק ישראל), 13 ברוקרים שאינם בנקים ובתי השקעות זרים, 2 בנקים זרים ועוד חבר רחוק אחד (חבר בורסה ללא סניף בישראל).
לחברי הבורסה השפעה רבה על שוק ההון הישראלי מכיוון שהם לא רק מבצעים פעולות עבור לקוחותיהם אלא גם מנהלים את חסכון ארוך הטווח ופרישה של כולנו, קרי קופות גמל וקרנות פנסיה וגם חלק גדול מהנוסטרו שלהם (תיק ההשקעות של החברה) מנוהל בבורסה בתל אביב.
יש המחלקים את חברי הבורסה בין בנקים ובין משקיעים מוסדיים המנהלים קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות :
בנקים– השחקנים  הידועים ביותר וזאת בעיקר בשל היקף פעילותם הם הבנקים. הבנקים הם השחקנים הראשיים בשוק ההון הישראלי, דרכם עוברות רוב הפקודות למחשב הבורסה כולל פקודות של לקוחותיהם ופקודות של עסקים גדולים אחרים.
המוסדיים– למשקיעים המוסדיים גם כן השפעה ניכרת אם כי לא חזקה כמו הבנקים.

שחקנים נוספים בשוק ההון שאינם חברי בורסה

הממשלה– לממשלה יש השפעה גדולה על שוק ההון הישראלי וזאת מכיוון שהיא מפעילה כלים פיסקאליים, מוניטאריים וחקיקתיים על מנת להשיג את מטרותיה הן התקציביות והן האסטרטגיות. פעולותיה של הממשלה מתבצעות דרך בנק ישראל שהוא חבר בורסה.

בעלי עניין– בעל עניין יכולה להיות הממשלה, חברות פרטיות וציבוריות ואדם פרטי. בעל עניין הוא מי שלו אחזקה ב-5% או יותר ממניות החברה או מזכויות ההצבעה בה, מי שמכהן כבעל משרה בכירה או שיש לו הזכות למנות בעל משרה שכזו או חברה אחרת שבעל עניין בחברה מחזיק לפחות 25% מהמניות או מהשליטה בחברה.
בהשוואה לעולם, בשוק הון הישראלי אחוז נמוך של מניות הנסחרות באופן שוטף וזאת בשל העובדה כי ברוב החברות הציבוריות כשני שליש מהון המניות מוחזק על ידי בעלי עניין ועוד חלק לא קטן מוחזק בידי משקיעים מוסדיים.
המשקיע הפרטי– המשקיע הפרטי הוא מי שמחזיק ישירות במניות בבורסה בתל אביב ולא דרך קרנות נאמנות, קופות גמל וכו’. חלקם של המשקיעים הפרטיים אומנם נמוך אך הוא הולך וגדל עם השנים.

משקיעים זרים– המשקיעים הזרים מתחלקים למשקיעים אסטרטגיים, משקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים. משקיעים זרים אסטרטגיים הם חברות זרות הרואות בשוק הישראלי או בחברות ישראליות שוק צומח ויציב ומשקיעות בו או כחלק מהאסטרטגיה העסקית הכוללת שלהן או בשל הצורך שלהן במיומנות ספציפית שיש לחברה בארץ.
משקיעים מוסדיים זרים הם קרנות פנסיה,בנקים להשקעות,קרנות נאמנות וחברות ביטוח זרות המשקיעות בשוק ההון הישראלי הן בשל הצורך בפיזור השקעותיהם והן בשל הכלכלה הישראלית היציבה יחסית. המוסדיים הזרים משקיעים בעיקר בחברות הסולידיות בבורסה ונפח המסחר שלהם גדל מאוד בשנים האחרונות. בנוסף יש גם משקיעים פרטיים זרים הפועלים עצמאית בשוק ההון הישראלי.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!