מילון שוק ההון

מילון מונחים שוק ההון

אג'יו (Agio)- מצב בו נייר ערך נמכר בשער גבוה מהערך הנקוב שלו.

אופציה (Option)- הסכם בין קונה ומוכר ובו התחייבות של "כותב האופציה" ל"רוכש האופציה" לרכוש או למכור נכס מסוים, במחיר ומועד ידועים מראש. המונח הלועזי הוא (Option).

אזהרת רווח (Profit Warning)- אזהרת רווח היא כאשר חברה בורסאית מודיעה למחזיקי מניותיה ולמשקיעים פוטנציאלים שצפוי שינוי לרעה ברווחיה בהשוואה לדוחות המקבילים בשנה אשתקד. ההודעה מתפרסמת בדר"כ כשבועיים– שלושה לפני פרסום הדוחות הכספיים במטרה לרכך את תגובת המשקיעים.

איגרת חוב (אג"ח)- נייר ערך המהווה תעודת התחייבות של הלווה ("המנפיק") לשלם למלווה (רוכש האג"ח) תזרימי מזומנים במועדי פירעון קבועים וידועים מראש. הלווה הוא לרוב מדינה, עירייה או חברה מסחרית. המונח הלועזי הוא (Bond).

אינפלציה- במצב של אינפלציה קיימת עלייה מתמשכת ברמת הסחורות והשירותים במשק. במצב זה כוח הקנייה של הכסף הולך ונחלש.

ארביטראז'- מצב בו קיים פער מסוים בנכס כלשהו בין שני שווקים לפחות. במצב זה ישנו רווח ודאי ללא סיכון הנוצר על ידי קניית הנכס בשוק בו המחיר נמוך ומכירתו בשוק האחר. המונח הלועזי הוא (Arbitrage).

בורסה- המקום בו נפגשים קונים ומוכרים המחליפים ביניהם נכסים פיננסיים כגון ניירות ערך, סחורות ומטבעות.

ביטא- הביטא היא מדד סטטיסטי שנגזר ממודל ה-CAPM והיא מייצגת את רגישות נייר הערך לתנודתיות השוק, כלומר את רמת הסיכון שבו. לדוגמה, אם למנייה מסוימת יש בטא 2 אז תזוזה של 1% במדד השוק הרלוונטי תגרום לרוב לתזוזה של 2% במניה.

בקדייטינג- בקדייטינג המוכר גם כ"תיארוך לאחור" הוא שינוי רטרואקטיבי של מועד המימוש של כתבי אופציה למניה לתאריך שבו מחיר המניה היה הנמוך ביותר כך שמימוש האופציה ייצור רווח גבוה יותר למממשים.

ברוקר- חברה או אדם המשמשים כמתווכים והם מוסמכים על ידי הבורסה לרכוש ולמכור ניירות ערך עבור לקוחותיהם.

גידור- אסטרטגיית השקעה שנועדה לבטל, להפחית או להגביל את הסיכון בעסקה מסוימת. על מנת לבצע זאת משתמשים לרוב במוצרים כגון אופציות, חוזים עתידיים ומכירה בחסר. המונח הלועזי הוא (Hedge).

גילון- אג"ח לא צמוד המונפק ע"י ממשלת ישראל לתקופה של עד 10 שנים. ריבית הגילון משתנה בהתאם לתשואות המק"מ.

גליל- אג"ח ממשלתי צמוד מדד הנושאת ריבית קבועה.

גמא- ע"פ מודל תמחור האופציות של בלק ושולס גמא היא השינוי של דלתא כתוצאה משינוי של נקודה בנכס הבסיס.

דיבידנד- תשלום שמחלקת החברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים שצברה. הדיבידנד הוא יחסי לשיעור אחזקות המשקיעים. (Dividend).

דילר- חברה או אדם הלוקחים צד בעסקה. הדילר סוגר פוזיציה עם משקיעים אחרים ובכך משיג את רווחיו.

דירקטור ודח"צ- דירקטור הוא אדם המכהן במועצת המנהלים של החברה ודירקטור חיצוני (דח"צ) הוא דירקטור שאין לו קשק מהותי להנהלת החברה.

דלתא- ע"פ מודל בלק ושולס, הדלתא היא השינוי התיאורטי של אופציה כתוצאה משינוי של נקודה אחת במחיר נכס הבסיס. (Delta).

דפלציה- הדפלציה מאופיינת בירידה ברמת המחירים של הסחורות והשירותים במשק. מצב זה הפוך לאינפלציה ובו עולה כוח הקנייה של הכסף.

הון זר- כל התחייבויות החברה כמו הלוואות ואג"חים. ההון הזר הוא מקורות המימון של החברה ומחושב כסך המאזן פחות ההון העצמי.

הון עצמי- מייצג את שווי החברה בהתאם למאזן שלה. זהו מונח חשבונאי המוגדר כהפרש בין נכסי החברה לבין ההתחייבויות שלה.

היוון- חישוב הערך הנוכחי של הסכום שאמור להתקבל בעתיד בהתחשב בתזרימים הצפויים ובריבית.

הנדסה פיננסית- הרכבת מערכת של ני"ע מסוגים שונים שצריכה להתאים הן למבנה ההון הרצוי בחברה והן למשקיעים הפוטנציאליים.

הנפקה- הליך בו החברה מגייסת הון על ידי הצעת מניות לציבור.

הפסד הון- הפסד הנוצר כתוצאה מירידה בערכו של הנכס, כלומר, כאשר מחיר המכירה שלו נמוך מהמחיר בו נרכש הנכס בעבר.

הצעת רכש- מוגשת לבעלי מניות בחברה ומציעה להם למכור את אחזקותיהם בחברה או חלק מהם.

וניל- אופציה פשוטה ללא מאפיינים מיוחדים. (Vanilla).

וולטיליות- המונח הלועזי לתנודתיות. השקעה בעלת תנודתיות גבוהה נחשבת כמסוכנת יותר מאשר השקעה בעלת תנודתיות נמוכה יותר.

זוג מטבעות- מונח בסחר במט"ח המתייחס לזוג מטבעות היוצרים מדד. המונח מורכב מ"מטבע בסיס" ומ"ציטוט מטבע" ומתאר כמה מטבעות מאחד צריך על מנת לרכוש את המטבע השני.

זירת מסחר- המקום בבורסה בו מתבצע המסחר. לפני המסחר המקוון היה למקום זה משמעות אחרת.

חבר בורסה- חברה המשמשת כצינור לרכישת ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיה המשקיעים. חברי הבורסה בארץ הם הבעלים של הבורסה לניירות ערך בת"א.

חוזה עתידי- התחייבות לספק בעתיד נכס או סחורה כלשהם במועד ומחיר קבועים מראש. ישנם חוזים עתידיים הנסחרים בבורסה (פיוצ'ר) וחוזים עתידיים הנסחרים מחוץ לבורסות (פורוורד).

חיתום- פעולה של הפיכת חברה פרטית לחברה ציבורית או של שיווק ניירות ערך נוספים של חברה ציבורית למשקיעים. החיתום מתבצע על ידי החתם שמשמש שמתווך, משווק ולעיתים גם מבטח של ניירות הערך שבהנפקה.

טרנד- "מגמה" בה נמצא שוק או נייר ערך מסוים. למשל עלייה,ירידה או דשדוש.

טרין- מדד הטרין מחושב כסך כל המניות העולות חלקי סך כל המניות היורדות באותו יום ואת התוצאה מחלקים שוב במחזור של כל המניות העולות חלקי המחזור של כל המניות היורדות. הטרין נחשב כמדד המנבא את כיוון השוק במסחר תוך יומי. 

יום האקס- היום הראשון לאחר הכרזת החברה על חלוקת דיבידנד או הטבה למחזיקים בניירות הערך של החברה. לאחר יום זה המשקיע שרוכש את נייר הערך אינו זכאי להטבה.

יום הקום- יום לפני יום האקס. זהו היום הקובע ומי שמחזיק בנייר בסוף יום זה זכאי להטבה.

ייסוף- מונח במט"ח המתאר התחזקות של מטבע מסוים מול מטבע אחר.

כפיר- אג"ח ממשלתי צמודת מדד בריבית ריאלית משתנה הנקבעת על בסיס תשואת הגליל, הנפקתה הופסקה והאיגרת כיום אינה נסחרת בבורסה.

כתב אופציה- זכות של מחזיק כתב האופציה לקבל מניות מהחברה המנפיקה במחיר המימוש שנקבע. הנפקתן דורשת תשקיף. המונח הלועזי לכתב אופציה הוא (Warrant).

לונג (Long)- משקיע שנמצא בפוזיציית "לונג" מחזיק מכשיר פיננסי מסוים והוא מצפה להרוויח ממנו על ידי עלייה בערך הנכס.

לימיט (Limit)- הוראת מסחר הניתנת לשם ביצוע עסקה במחיר שונה ממחיר השוק. כאשר המחיר יגיע למחיר הלימיט העסקה תתבצע.

לקיחת עמדה/פוזיציה- כאשר המשקיע צופה את כיוון  השוק ומחליט לנקוט עמדה לגביו. למשל לקיחת פוזיציה "שורית"- מי שצופה עליות.

מאזן- דו"ח כספי של הפירמה המציג את נכסיה מול התחייבויותיה ומפרט את סעיפיהם. סך נכסי הפירמה חייב להיות שווה להתחייבויותיה ועוד הונה העצמי. המאזן מוצג לתאריך מסוים.

מדד- ערך המייצג את רמתו של מאפיין מסוים ומאפשר לעקוב אחריו. גודלו של המדד לא תמיד בעל משמעות.

מדד אלפא (ג'נסן)- מדד המשמש לדירוג ביצועים של קרנות נאמנות, קופות גמל ותיקי השקעות על ידי בחינת התשואה שהשיגו.

מדד בגין- מתייחס למדד המחירים לצרכן שיפורסם על ידי הלמ"ס ב-15 לחודש שלאחריו.

מדד המחירים לצרכן- מדד עלות של סל מוצרים ושירותים הנרכשים ע"י משפחה ממוצעת. המדד מפורסם ע"י הלמ"ס בכל ה-15 לחודש לגבי החודש שעבר ונחשב לאינדיקאטור חשוב בכלכלה ובשוק ההון.

מדד ידוע- מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לגבי ה-15 לחודש הקודם.

מדד טריינור- מודד את רמת הסיכון של תיק השקעות ע"י בדיקת תשואת התיק מעבר לתשואת נכס חסר סיכון ומחולק לביטא של התיק.

מדד שארפ- מודד ביצועי תיקי השקעות, קרנות נאמנות וקופות גמל וזאת ע"י השוואת התשואה לסטיית התקן. המדד פותח ע"י חתן פרס הנובל ויליאם שארפ והוא מחושב ע"י חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון בסטיית התקן של התיק.

מדיניות מוניטארית ופיסקאלית- מדיניות מוניטארית ננקטת ע"י הבנק המרכזי ומשפיעה ישירות על כמות הכסף במשק ללא התערבות בשור המוצרים בעוד שמדיניות פיסקאלית ננקטת ע"י הממשלה על מנת להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק בעזרת שינוי בהוצאות הממשלה.

מח"מ- מתייחס למשך החיים הממוצע של אג"ח ומחושב ע"י שקלול תזרימי המזומנים שהאיגרת משלמת במהלך חייה. אורכו של המח"מ תלוי בסכומי הקרן והריבית ובמועדי תשלומם.

מחיר מימוש- מתייחס למחיר הקבוע מראש בחוזה האופציה לפיו ישנה זכות לקונה האופציה לרכוש או למכור את נכס הבסיס מכותב האופציה.

מכירה בחסר- עסקה בה המשקיע מרוויח מירידת מחיר הנכס. להרחבה בנושא בקרו במאמר של "ד"ר פייננס" בשם מכירה בחסר.
מכפיל הון (Capital Ratio)- שווי השוק של החברה בבורסה לחלק להון העצמי שלה.

מכפיל רווח- מחיר המניה בבורסה לחלק לרווח הנקי למניה. מבטא את מספר השנים הדרושות למשקיע להחזיר את השקעתו במניה. להרחבה על השקעה ע"י מכפיל רווח בקרו במאמר "מכפיל הרווח".

מנוף פיננסי- היחס שבין ההון הזר להון העצמי של החברה נקרא מנוף פיננסי. ככל שהמנוף גדול יותר כך גדל הסיכון בחברה. באופן כללי בזמני משבר כלכלי מומלץ להתרחק מחברות עם מנוף פיננסי גבוה בעוד שבתקופת צמיחה הם מומלצות ביותר.

מניית בכורה- מעניקה למחזיקים בה עדיפות בעת חלוקת דיבידנד בהשוואה לשאר בעלי המניות.
מניית הטבה- חלוקה של מניות נוספות למחזיקים במניות החברה.

מסלקה- מופעלת על ידי הבורסה לני"ע ומשמשת כמתווך בין קונים ומוכרים. זוהי זירת המסחר החדשה בה "קולות" המשקיעים.
מעבר לדלפק (Over The Counter)- מסחר באופן ישיר במכשירים פיננסים בין שני צדדים ללא שימוש בפעילות בורסאית.

מק"מ- מלווה קצר מועד (מק"מ) המונפק בניכיון ע"י ממשלת ישראל לתקופה של עד שנה ואינו נושא ריבית. המק"מ משמש ככלי מוניטארי בידי הממשלה.

נאמן (Trustee)- בהתאם להסכם בין מנהל הקרן לנאמן הקרן תפקידו של הנאמן הוא לפקח על פעולות מנהל הקרן. הנאמן מחזיק את נכסי הקרן עבור המשקיעים בקרן (בעלי יחידות ההשתתפות).

נאמנות עיוורת (Blind Trusteet)- נאמנות של משקיע שנאסר עליו לנהל את השקעותיו בעצמו לנאמן בשביל שכספו ינוהל בלי שתהיה לו השפעה על אופן ניהולו ועל מנת שימנע ניגוד ענייניים בין השניים.

נוסטרו (Nostro)- תיק ההשקעות של חבר בורסה בו מתבצעות כל פעולותיו בניירות ערך עבור עצמו ולא עבור לקוחותיו. הניהול השותף של תיק הנוסטרו מנוהל באופן נפרד מניהול חשבונות הלקוחות והוא חייב בדיווח נפרד לבורסה לניירות ערך.

ניהול סיכונים (Risk Management)- תהליך המאתר את הסיכונים אליהם חשופה הפירמה בעסקיה השותפים. הסיכונים מתחלקים לסיכוני שוק, סיכונים תפעוליים וסיכונים פיננסים כגון סיכון אשראי וסיכון מטבע. דרך אחת להתמודד עם חלק מהסיכונים היא באמצעות ניירות ערך שונים.

נייר ערך (Security)- מוגדר בחוק ניירות ערך כתעודות המונפקות בסדרות על יגי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם. ניירות ערך הם למשל מניה, איגרת חוב ועוד.

ניכיון (Discount)- נייר ערך שנסחר במחיר נמוך מערכו. המונח מתייחס לערכו של הנכס.

ניתוח טכני- שיטה לחיזוי מחירם של מדדים, ניירות ערך, סחורות ומטבעות ומתבססת על "מה שהיה הוא שיהיה", כלומר על מחזוריות בשוק ההון וגם על פסיכולוגיית משקיעים. הניתוח מתבצע אך ורק לפי הגרף מתוך הנחה שהוא מגלם את כל הנתונים בתוכו. להרחבה על ניתוח טכני הנכם מוזמנים לבקר ב"מדריך לניתוח טכני" של ד"ר פייננס.

ניתוח פונדמנטלי- ניתוח של מידע פיננסי כגון דוחות החברה, מגמות מקרו כלכליות ומגמות פוליטיות המנסה להעריך את השווי האמיתי של הנכס ולחזות את מחירו בעתיד.

נסד"ק (NASDAQ)- בורסה ובה זירת מסחר ממוחשבת לניירות ערך בארה"ב. מוכר גם כמדד מניות הטכנולוגיה החדשניות של ארה"ב. המדד המוביל של בורסה זו הוא מדד הנסד"ק 100.

סוחר (Trader)- אדם המבצע פעולות קנייה ומכירה של ני"ע מידי יום ומשתמש בהונו העצמי או בהונם של אחרים ומועסק על ידם.

סחירות- הקלות והמהירות בה ניתן למכור נכס מבלי לפגוע משמעותית במחיר השוק. באופן כללי ככל שנכס מסוים סחיר יותר מידת הסיכון שבו נמוכה יותר.

סטגפלציה- מצב שבו יש אבטלה גבוהה במשק במקביל לאינפלציה גבוהה (בו זמנית).

סטיית תקן- מדד פיזור סטטיסטי נפוץ במיוחד המודד את פיזור הערכים סביב הממוצע שלהם. בשוק ההון מקובל להתייחס אליו כמדד לתנודתיות ני"ע או נכס אחר והוא משקף את הסיכון שבהשקעה.

ספוט- שער המטבע.

סקיו (Skew)- מטרתו של גרף
הסקיו היא לאמוד את תנודתיות האופציה ביחס למרחק מנכס הבסיס ולסטיית התקן הגלומה בשוק בזמן נתון ועל ידי כך עוזר לשחקני המעו"ף לנצל עיוותים בשוק.

עושה שוק- עושה שוק מזין פקודות קנייה ומכירה לספר הפקודות במרווח מחירים שאינו עולה על המרווח המרבי שנקבע ובכמות שאינה פחותה מהכמות המינימאלית שנקבעה במהלך כל שעות המסחר בבורסה.

עקום תשואה- גרף המתאר את שיעור התשואה לפדיון של אג"ח של מול ציר הזמן.

ערך נוכחי (PV)- השווי הנוכחי של סכום הכסף שאמור להתקבל בעתיד.

ערך נוכחי נקי (ענ"נ)- ערכו בהווה של תזרים מזומנים שאמור להתקבל בעתיד. הענ"נ (NPV) נמוך מהערך העתידי בשיעור הריבית המצטברת במשך אותה התקופה. פעולת מציאת הענ"נ נקראת היוון או היוון תזרימי מזומנים.

ערך עתידי (FV)- הערך העתידי גבוה מערכו הנוכחי בשיעור הריבית המצטברת במשך אותה תקופה. הערך העתידי הוא למעשה הערך אליו יגיע סכום הכסף בעתיד.

פארי- ערכו המתואם של אג"ח המחושב לפי הערך הנקוב שלו בתוספת הריבית והפרשי ההצמדה. הכוונה בפארי (בלועזית-"שווה") היא ללא ניכיון או פרמיה.

פיזור סיכונים- חלוקת ההשקעה לענפים ולאפיקים שונים המתבצעת על מנת להוריד את הסיכון בתיק ההשקעות.

פיחות- מונח במט"ח המתאר ירידה בערכו של מטבע אחד מול מטבע אחר (מצב הפוך מייסוף).

פיקדון מובנה (סטרקצ'ר)- מכשיר פיננסי בו התשואה תלויה בביצועי נכס בסיס כלשהו אך הקרן (ההשקעה) נשמרת בטוחה למשקיעים. להרחבה על סטרקצ'ר אתם מוזמנים לבקר במאמר "סטרקצ'ר-השקעה בפיקדון מובנה".

פק"מ- פיקדון קצר מועד (פק"מ) המוצע ע"י הבנקים ונושא ריבית שקלית הידוע מראש.

פקיעת אופציה- תום התקופה שנקבעה מראש לסוף חיי האופציה. בארץ אופציות על מדד המעו"ף פוקעות בכל יום חמישי האחרון בחודש.

פרמיה (Premium)- הפער בין השווי הנקוב של ני"ע הגבוה יותר ממחיר ההצעה שלו בהנפקה.

ציטוט (Quote)- מחיר שוק מייצג המשמש למטרות מידע ונקבע על פי המחיר בו העסקה האחרונה שהתבצעה.

ציטוט עקיף- ביטוי למחירה של מטבע מקומי כלשהו ביחידות של מטבע זר.

צמיחה- מושג מאקרו כלכלי המתייחס לשינוי באחוזים בתוצר המקומי הגולמי בתקופה מסוימת ומשמש אינדיקאטור חשוב בבריאות הכלכלה והשווקים הפיננסים.

קופת גמל- תוכנית חיסכון לטווח ארוך המעניקה הטבות במס, מוקמת באישור משרד האוצר ונועדה על מנת לשלם לעמיתיה תגמולים, קצבה או פיצויים בעתיד.

קרן השתלמות- תוכנית חיסכון לטווח בינוני הפטורה ממס. ניתן למשוך את כספיה בתום שש שנים מההפקדה הראשונה והיא נותרה כיום אפיק החיסכון היחידי הפטור ממס שלא לטווח הארוך. בעבר נועדה עבור מימון השתלמויות וקורסים מקצועיים לעובדים ומכאן שמה.

קרן נאמנות- השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפים. הגוף המקצועי המתווה את אופן ההשקעה של הקרן הוא "מנהל הקרן" והיא מבוקרת ע"י "נאמן הקרן". ההשקעה בקרן נאמנות נעשית ע"י רכישת יחידות השתתפות בקרן ונעשית ע"פ תשקיף הקרן והסכם הנאמנות של נקרן.

קרן פנסיה- חיסכון לטווח ארוך המבטיח הכנסה חודשית קבועה ממועד הפרישה למשך כל החיים. קצבת הפנסיה מהווה מקור הכנסה עיקרי עבור מרבית הפורשים משוק העבודה.

רווח גולמי- סעיף המופיע בדו"ח רווח והפסד של חברה ומתייחס לרווחי החברה ממכירות בניכוי עלות המכר, כלומר, בניכוי עלות המכירות והייצור של מוצרי/שירותי החברה.

רווח למניה- הרווח למניה הוא הרווח הנקי של החברה לחלק למספר המניות של החברה.

רווח נקי- סעיף המופיע בדו"ח רווח והפסד ומתייחס לרווח הכולל של החברה והוא ההפרש בין כל הכנסות החברה לבין כל הוצאות החברה כולל תשלומי מס.

רווח הון (Capital Gain)- רווח הנוצר כתוצאה מעלייה בערכו של הנכס, כלומר, זהו ההפרש בין מחיר המכירה שלו למחיר הקנייה בעבר.

ריבית- הריבית היא מחיר הכסף, זהו הפיצוי הכספי שנותן הלווה למלווה על השימוש בכסף.

ריבית הלייבור (LIBOR)- נגזרת ממוצע הריביות הבין בנקאיות של מספר בנקים באירופה והיא מפורסמת פעם ביום ומשמשת לביצוע עסקאות בינלאומיות ועסקאות בין הבנקים.

ריבית פריים (Prime)- הריבית הנקבעת ע"י הבנקים ומשמשת כריבית בסיס לעסקאות עם לקוחות הבנק. ריבית זו משתנה בהתאם לשינוי הריבית ע"י הבנק המרכזי (בארץ בנק ישראל) ומשמשת את הבנקים לקביעת שיעור הריבית על פיקדונות והלוואות.

רמות תמיכה והתנגדות- טכניקה בניתוח טכני המשמשות רצפה (תמיכה) או תקרה (התנגדות) למחיר שמשתקף בעזרת הגרף. אם הגרף קרוב לרמת תמיכה סביר להניח שהוא נמצא אחרי ירידה כלשהי ורמה זו אמורה לתת לו תמיכה כלפי מעלה. במידה ורמה זו נפרצת כלפי מטה ה"טכנאים" יצפו להמשך ירידות. כנ"ל לגבי רמת התנגדות רק הפוך כמובן.

שווי שוק- מספר המניות של החברה כפול מחיר המניה בבורסה.

שוק משוכלל- תיאוריה פיננסית הגורסת שכוחות השוק החופשי ישקפו תמיד את שווי נייר הערך ואת ציפיות המשקיעים וימנעו כשלי שוק.

שוק שורי ושוק דובי- שוק שורי הוא שוק עולה ושוק דובי הוא שוק יורד. מונחים אלו הגיעו מהאופן שבו בעל החיים תוקף, כלומר, השור נוגח כלפי מעלה בעוד שהדוב חובט מלמעלה כלפי מטה.

שחר- אג"ח ממשלתי לא צמודה הנושאת ריבית קבועה המשולמת פעמיים בשנה.

שער חליפין- יחס ההמרה בין מטבע אחד לשני. נקבע ע"י המוכרים והקונים מטבעות בשוק.

שוק ראשוני ושוק משני- השוק הראשוני הוא המקום בו חברות מציעות את ני"ע שלהם בפעם הראשונה ונקרא גם "שוק ההנפקות" בעוד שהשוק המשני הוא המקום בו ני"ע אלה נסחרים ע"י הציבור במהלך המסחר בבורסה.

תוספת המימוש- הסכום שיש להוסיף כאשר רוצים לממש כתב אופציה.

תוצר לאומי גולמי (תל"ג)- סך השווי הכספי של כל המוצרים והשירותים שהופקו במשק בשנה מסוימת. התל"ג כולל הכנסות של גורמי ייצור מקומיים מפעילותם בחו"ל ואינו כולל הכנסות של גורמי ייצור חיצוניים הפועלים באותו משק (למשל עובדים זרים).

תיקון טכני- תיקון של מחיר בניגוד למגמה בו הוא מצוי.

תנודתיות- תנודתיות משקפת את פער המחירים בין הגבוה לנמוך בנכס מסוים ומשמשת למדידת הסיכון הכרוך בהשקעה בנכס זה.

תעודת סל- ני"ע העוקב באופן מלא אחר מדד מסוים (למשל מדדי מניות, סחורות אג"חים ועוד). מנפיק תעודת הסל משמש כעושה שוק המצטט מחירים.

תרשים נרות ותרשים עמודות- תרשימים של גרפים המשמשים משקיעים להבנת טווח המחירים בו מצוי נכס מסוים.

תשואה- הרווח של המשקיע. התשואה כמובן יכולה להיות גם שלילית ומחושבת לרוב באחוזים.

תשואת דיבידנד- היחס בין הדיבידנד למניה במזומן שחילקה החברה לבין מחיר השוק של המניה.

תשואה נומינלית מול ריאלית- תשואה נומינלית היא התשואה ללא השוואה למדד מסוים בעוד שתשואה ריאלית היא התשואה בהשוואה למדד מסוים (למשל למדד המחירים לצרכן).

תשקיף- התשקיף הוא מסמך משפטי שמפרט את המידע על החברה שרוצה להנפיק נייר ערך ואת תנאי ההנפקה. כל חברה שרוצה להציע ני"ע לציבור מחויבת להציג תשקיף שיאושר ע"י רשות ני"ע.